Audyty Energetyczne Przedsięwzięć Proefektywnych  – niezbędne dla uzyskania dotacji

Wykonujemy wszelkiego rodzaju audyty energetyczne, audyty efektywności energetycznej niezbędne w programach wsparcia poprawy efektywności energetycznej np. program FENG – kredyt ekologiczny, białe certyfikaty.

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Oferujemy wykonanie obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 2016 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa mają obowiązek co 4 lata wykonać audyt energetyczny. Do dużych przedsiębiorstw zaliczane są te, które w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat obrotowych spełniały choć jeden z dwóch niżej wymienionych kryteriów:

 • średnie zatrudnienie wyniosło powyżej 250 pracowników i/lub
 • wykazany obrót roczny netto wyniósł ponad 50 mln EURO lub suma aktywów bilansu przekracza równowartość 43 mln EURO

Obowiązkowy audyt energetyczny należało wykonać do dnia 30.09.2017 r. (12 miesięcy od wejścia ustawy w życie), przy czym zgłoszenie do Prezesa URE – termin do 30.10.2017 r. Na 2021 r. przypada okres wykonania kolejnego audytu. Termin na wykonanie i zawiadomienie Prezesa URE zależy od terminu w jakim przedsiębiorstwo wykonało audyt w 2017 r., tj. plus 4 lata, lecz nie później niż do 30.09.2021 r. Z audytu zwolnione są przedsiębiorstwa, które posiadają certyfikowany przez niezależny podmiot, system zarządzania energią zgodny z polską normą (np. ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audytorzy Energetyczni firmy Energoinżynieria przeprowadzili ponad 100 audytów Dużego Przedsiębiorstwa.
Wszystkie audyty i raporty przeprowadzamy zgodnie z normą PN-EN 16247.

Co zawiera audyt energetyczny przedsiębiorstwa ?

Zgodnie z Art. 37.1. Ustawy, Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
Z kolei wg. normy PN-EN 16247: Cześć 1: Audyt energetyczny – to systematyczna kontrola i analiza wykorzystania zużycia energii przez obiekt, budynek, system lub organizację, mającą na celu identyfikację przepływów energii i potencjał poprawy efektywności energetycznej, a także raportowanie.

1) przeprowadzany jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
2) zawiera przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Audyt Energetyczny w swoim zakresie obejmuje:

   • budynki
   • instalacje technologiczne i przemysłowe
   • systemy ciepłownicze i chłodnicze, przesył mediów
   • transport

Energoinżynieria – zespół doświadczonych aydotorów energetycznych

Firma Energoinzynieria posiadając w swoim zespole doświadczonych ekspertów, wykonuje profesjonalne i rzeczowe raporty obrazujące szczegółowe i faktyczne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie. Zaufaj ludziom, którzy zajmują się od lat optymalizacją zużycia energii w przedsiębiorstwie, a także projektowaniem proponowanych wdrożeń. Jesteśmy nie tylko audytorami, ale ekspertami i projektantami, co stawia nas jako rzetelnych partnerów w obszarze uzyskiwania deklarowanych oszczędności energetycznych z proponowanych inwestycji.

Jak przebiega proces wykonania audytu ?

I. Określenie potrzeb klienta – na podstawie krótkiej ankiety bądź rozmowy z audytorem ustalimy zakres oraz szczegółowość audytu, tak aby dopasować się do Państwa oczekiwań.
II. Zbieranie podstawowych danych – na tym etapie zbierzemy podstawowe informacje o działalności, zużyciu energii, stosowanych procesach technologicznych.
III. Analiza danych podstawowych – ten etap pozwoli nam odpowiednio zaplanować oraz przygotować się do wizji lokalnej, tak aby przebiegła rzeczowo i profesjonalnie, wstępnie określimy potrzeby pomiarowe nośników energii czy budynków.
IV. Wizja lokalna, pomiary – dokładny przegląd zużycia energii, procesów technologicznych, przeprowadzenie pomiarów oraz montaż ewentualnych urządzeń pomiarowych.
V. Analiza danych oraz przygotowanie raportu – na podstawie zebranych danych przygotujmy raport w którym przedstawimy szczegółowe zużycie energii, wskażemy możliwe usprawnienia energetyczne i wynikające z nich oszczędności.
VI. Szczegółowe omówienie audytu z klientem – przedstawimy Państwu wyniki i raport z audytu.
VII. Przygotowanie zawiadomienia do Urzędu Regulacji Energetyki.

VIII. Białe Certyfikaty (świadectwa efektywności energetycznej) – jeśli klient zaplanuje wdrożenie zaproponowanego przedsięwzięcia służącego zmniejszeniu zużycia energii, pomożemy uzyskać z tego tytułu dofinansowanie w postaci tzw. Białych Certyfikatów.

Wykonujemy również audyty efektywności energetycznej, dzięki którym przedsiębiorca pozyskuje dodatkowe środki finansowe za działania proefektywne w przedsiębiorstwie (np. tzw. „Białe Certyfikaty”). Audyty efektywności energetycznej wykonuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Białe certyfikaty (świadectwa efektywności energetycznej) są potwierdzeniem osiągnięcia przez odbiorcę odpowiedniego poziomu redukcji zużycia energii. Aktem regulującym system „białych certyfikatów” jest ustawa o efektywności energetycznej z 2016 roku (Dz. U. Z 2016 r. poz. 831). Wysokość dofinansowania jest zależna od rodzaju modernizacji oraz uzyskanego efektu ekonomicznego planowanej inwestycji.

Zapraszamy do skorzystania z usług firmy Energoinżynieria.