Energoinżynieria Sp z o.o. z siedzibą przy Aleja Pokoju 82, 31-581 Kraków,  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000583021, NIP 5252636148 REGON 363013369 o kapitale zakładowym 50 000,00 PLN w całości wpłaconym.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Aleja Pokoju 82
31-581 Kraków

Tel: +48 514 840 965

e-mail: biuro@energoinzynieria.pl

Kierownik Projektów

Mgr inż Krystian Pietrzak +48 515 838 594; e-mail: k.pietrzak@energoinzynieria.pl

Pracownia Projektowania: projekty@energoinzynieria.pl

Pracownia Energetyki, Odnawialnych Źródeł Energii, Pomiarów oraz Ochrony Środowiska: energetyka@energoinzynieria.pl

Pracownia Efektywnosci Energetycznej: audyty@energoinzynieria.pl