Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Oferujemy wykonanie obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 2016 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa mają obowiązek co 4 lata wykonać audyt energetyczny. Do dużych przedsiębiorstw zaliczane są te, które w przeciągu dwóch poprzedzających lat zatrudniają powyżej 250 pracowników lub spełniają warunki finansowe (roczne obroty powyżej 50 mln euro i przychody powyżej 43 mln euro).

Obowiązkowy audyt energetyczny należało wykonać do dnia 30.09.2017 r. (12 miesięcy od wejścia ustawy w życie), przy czym zgłoszenie do Prezesa URE – termin do 30.10.2017 r. Na 2021 r. przypada okres wykonania kolejnego audytu. Termin na wykonanie i zawiadomienie Prezesa URE zależy od terminu w jakim przedsiębiorstwo wykonało audyt w 2017 r., tj. plus 4 lata, lecz nie później niż do 30.09.2021 r. Przedsiębiorstwa które posiadają certyfikowany przez niezależny podmiot system zarządzania energią zgodny z polską normą (np. ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audytorzy Energetyczni firmy Energoinżynieria przeprowadzili ponad 100 audytów Dużego Przedsiębiorstwa. Wszystkie audyty i raporty przeprowadzamy zgodnie z normą PN-EN 16247.

Zgodnie z Art. 37.1. Ustawy, Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
Z kolei wg. normy PN-EN 16247: Cześć 1. Audyt energetyczny – to systematyczna kontrola i analiza wykorzystania zużycia energii przez obiekt, budynek, system lub organizację, mającą na celu identyfikację przepływów energii i potencjał poprawy efektywności energetycznej, a także raportowanie.

1) przeprowadzany jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
2) zawiera przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Audyt Energetyczny w swoim zakresie obejmuje:

– budynki
– instalacje technologiczne i przemysłowe
– systemy ciepłownicze i chłodnicze, przeszył mediów
– transport

Energoinżynieria – zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie energetyki

Firma Energoinzynieria posiadając w swoim zespole doświadczonych ekspertów, wykonuje profesjonalne i rzeczowe raporty obrazujące szczegółowe i faktyczne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie. Zaufaj ludziom, którzy zajmują się od lat optymalizacją zużycia energii w przedsiębiorstwie, a także projektowaniem proponowanych wdrożeń. Jesteśmy nie tylko audytorami, ale ekspertami i projektantami, co stawia nas jako rzetelnych partnerów w obszarze uzyskiwania deklarowanych oszczędności energetycznych z proponowanych inwestycji.

Jak przebiega proces wykonania audytu ?

I. Określenie potrzeb klienta – na podstawie krótkiej ankiety bądź rozmowy z audytorem ustalimy zakres oraz szczegółowość audytu, tak aby dopasować się do Państwa oczekiwań.
II. Zbieranie podstawowych danych – na tym etapie zbierzemy podstawowe informacje o działalności, zużyciu energii, stosowanych procesach technologicznych.
III. Analiza danych podstawowych – ten etap pozwoli nam odpowiednio zaplanować oraz przygotować się do wizji lokalnej, tak aby przebiegła rzeczowo i profesjonalnie, wstępnie określimy potrzeby pomiarowe nośników energii czy budynków.
IV. Wizja lokalna, pomiary – dokładny przegląd zużycia energii, procesów technologicznych, przeprowadzenie pomiarów oraz montaż ewentualnych urządzeń pomiarowych.
V. Analiza danych oraz przygotowanie raportu – na podstawie zebranych danych przygotujmy raport w którym przedstawimy szczegółowe zużycie energii, wskażemy możliwe usprawnienia energetyczne i wynikające z nich oszczędności.
VI. Szczegółowe omówienie audytu z klientem – przedstawimy Państwu wyniki i raport z audytu.
VII. Przygotowanie zawiadomienia do Urzędu Regulacji Energetyki.

VIII. Białe Certyfikaty (świadectwa efektywności energetycznej) – jeśli klient zaplanuje wdrożenie zaproponowanego przedsięwzięcia służącego zmniejszeniu zużycia energii, pomożemy uzyskać z tego tytułu dofinansowanie w postaci tzw. Białych Certyfikatów.

Zapraszamy do skorzystania z usług firmy Energoinżynieria.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *