Firma Energoinżynieria Sp. z o.o. realizuje kompleksowe doradztwo techniczne i ekonomiczne, a także ekspertyzy techniczne modernizacji instalacji energetycznych. Poniżej znajdują się przykładowe realizacje z ostatnich lat.

Analizy techniczno-ekonomiczne i projekt podstawowy budowy przemysłowej pompy ciepła, wykorzystującej parę z upustu turbiny kondensacyjnej wraz zabudową dodatkowej instalacji OZE.

Bilanse energetyczne, modele matematyczne pracy instalacji przed i po modernizacji, analizy techniczne i ekonomiczne budowy przemysłowej pompy ciepła wykorzystującej parę z upustu turbiny parowej, pracującej w zakładzie termicznego przekształcania odpadów. Analizowano różne warianty technologiczne pomp ciepła m.in. sprężarkowe pompy ciepła oraz absorpcyjne pompy ciepła. Analizowano różne  wartości ciśnienia pary i wybrano rozwiązanie charakteryzujące się najlepszymi parametrami technicznymi i ekonomicznymi. Ciepło wykorzystano  do zasilenia miejskiego systemu ciepłowniczego. Wykonano wielobranżowy projekt podstawowy optymalnego rozwiązania. Zaprojektowano również niezbędną stacje redukcyjno-schładzającą pary. Na podstawie wybranego optymalnego rozwiązania Inwestor podjął decyzje o realizacji inwestycji.

Analizy techniczno-ekonomiczne i doradztwo techniczne i pełnienie roli eksperta przy przetargu na wyłonienie wykonawcy  budowy instalacji odzysku ciepła w zakładzie termicznego przekształcania odpadów.

Bilanse energetyczne, analizy techniczno-ekonomiczne, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zaprojektowania i wykonania instalacji. Pełnienie roli eksperta technicznego w przetargu na zaprojektowanie i budowę instalacji. Relacje z uroczystego przekazania do eksploatacji instalacji można zobaczyć pod poniższym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=ivEAacl03Kk 

Studium wykonalności oraz opis techniczny dla inwestycji  budowy kotłowni na gaz poredukcyjny w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.” wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Bilanse energetyczne, analizy techniczno-ekonomiczne, analizy dostępnych technologii i  wielobranżowy opis techniczny optymalnego rozwiązania dla budowy kotłowni na gaz poredukcyjny w Hucie Cynku. Przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji.

Analizy Techniczno-Ekonomiczne wymiany turbiny parowej pracującej w zakładach chemicznych.

Bilans układu parowego w oraz opracowanie punktów pracy istniejących turbin do pracy w nowym układzie wraz z analizami techniczno ekonomicznymi modernizacji.  Bilans parowy przed i po wymianie turbiny kondensacyjnej na przeciwprężną wraz z opracowaniem nowych punktów pracy wszystkich turbin pracujących w układzie. Analizy ekonomiczne modernizacji wraz z wnioskami i rekomendacjami

Niezależna ekspertyza techniczna przedsięwzięcia  polegającego na dostosowaniu węglowego kotła K-7 pracującego w elektrowni Konin do spalania 100% biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby certyfikacji do aukcji rynku mocy.

Weryfikacja planowanych i poniesionych nakładów finansowych na modernizację bloku  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Weryfikacja spełnienia w okresie planowanych dostaw  wymagań określonych w  Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w zakresie standardów  emisyjnych proceduralnych oraz technicznych, a także weryfikacji zdolności technicznej jednostek do dostarczania energii elektrycznej w deklarowanych okresach dostaw. Wykonano również analizy spełnienia warunków określonych w art. 25 ust. 5  ustawy o rynku mocy w celu ubiegania się o zawarcie kontraktu mocowego o dodatkowe 2 lata ( tzw.„ green bonus”).

Ekspertyza techniczna kotła rusztowego typu WR oraz instalacji oczyszczania i odprowadzania spalin wraz z opracowaniem programu eksploatacyjno naprawczego

Pomiary rozkładu temperatury w elementach ciśnieniowych kotła, weryfikacja spełnienia wymagań zawartych przez strony kontraktu podczas wykonania kompleksowej modernizacji kotła, pomiary sprawności, obliczenia projektowo-konstrukcyjne, opracowanie programu eksploatacyjno-naprawczego dla prawidłowej pracy kotła oraz instalacji odpylania uwzględniające zmienne parametry paliwa dla bezpiecznej eksploatacji. Opracowanie nowej instrukcji eksploatacji określającej warunki bezpiecznej pracy kotła w różnych warunkach eksploatacyjnych

Program pracy sieci ciepłowniczej dla Wydziałów należących do Zakłady Energetyki Cieplnej Katowice S.A.

Analiza pracy sieci ciepłowniczej we wszystkich wydziałach ZEC Katowice S.A., opracowanie tabeli regulacyjnych pracy sieci zapewniającej minimalizacje strat na przesyle, pomiary sprawności kotłów w oparciu o norme PN EN 12952, badania strat w żużlu, badania węgla. Wydanie zaleceń co do możliwości poprawy efektywności pracy kotłów

Projekt koncepcyjny poprawy efektywności parowo-wodnej kotłowni gazowej objętej handlem emisjami  CO2 poprzez montaż ekonomizerów kondensacyjnych oraz podgrzewaczy powietrza  wraz z opracowaniem wytycznych do zaprojektowania i wykonania instalacji

Pomiary, modelowanie matematyczne pracy instalacji, analizy techniczno-ekonomiczne, dobór urządzeń (m.in. założenia do sterowania automatyką, dobór palnika, wskazanie miejsc montażu konstrukcji, dobór mocy wymienników uwzględniający nieprzekraczalność emisji NOx dla nowych wymagań BAT), wykonanie wstępnego projektu koncepcyjnego podgrzewaczy. Opracowanie założeń projektowych dla Zaprojektowania i Wykonania inwestycji, a także zebranie ofert od wybranych firm.

Studium i analizy techniczno-ekonomiczne budowy turbiny wiatrowej

Studium porównawcze budowy turbiny wiatrowej do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby. Porównanie wariantów mocowych oraz rekomendacje optymalnego wariantu. Analizy prawne możliwości wybudowania turbiny wiatrowej na terenie zakładu produkcyjnego.

Pomiary, bilans, studium wykonalności i opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby przetargu dla budowy układu kogeneracyjnego

Studium budowy układu kogeneracyjnego wraz z opracowaniem wymagań technicznych do zaprojektowania i wykonania układu we wszystkich branżach technologicznych w zakładzie produkcyjnym z branży produkcji pasz. Inwentaryzacja i pomiary cieplno-przepływowe na obiekcie Modelowanie termodynamiczne pracy kotłowni parowej wraz z określeniem stanu aktualnego (sprawność, możliwości wytwórcze, ilości strat kondensatu). Określenie rocznego zapotrzebowania na parę, energię elektryczną, ciepło c.o. dla budynków, ciepło technologiczne. Wielowariantowe analizy techniczno-ekonomiczne budowy układu kogeneracyjnego do produkcji pary, energii elektrycznej i cieplnej opartego na silnikach tłokowych Dobór optymalnej mocy silników gwarantującej najlepsze wyniki ekonomiczne.

Optymalizacja układu w celu maksymalizacji wykorzystania dostępnej energii cieplnej odpadowej wraz z analizami techniczno-ekonomicznymi, kosztorys inwestycji. Analizy możliwości wsparcia (rynek mocy, wsparcie wysokosprawnej kogeneracji, pożyczki i dotacje).

Dzięki wykonanym analizom  optymalizującym pracę kogeneracji, projektowany układ spełni wymagania definicji  wysokosprawnej kogeneracji i będzie mógł korzystać z dodatkowego wsparcia wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Miejska Ciepłowni Węglowa o sumarycznej mocy ok 50 MWt – ekspertyzy  techniczne pracy kotłów oraz analizy możliwości dostosowania Ciepłowni  do wymagań BAT – wielowariantowe analizy modernizacji źródeł ciepła

Na podstawie przekazanych danych pomiarowych oraz pomiarów środowiskowych, wykonanie ekspertyz technicznych pracy kotłów. Analiza aktualnych i przyszłych warunków prawnych w zakresie standardów emisyjnych (m.in. BAT) – doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z derogacji, określenie optymalnych wariantów oczyszczania spalin, Wielowariantowe analizy modernizacji źródeł ciepła – kogeneracja, kotły gazowe i węglowe, kotłownie lokalne, modernizacja sieci ciepłowniczych. Rekomendacja optymalnego rozwiązania.

Studium Wykonalności budowy układu kogeneracyjnego do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w zakładzie produkcyjnym z branży meblarskiej

Opracowanie techniczno-ekonomicznej dla budowy układu kogeneracyjnego zawierające: założenia techniczne oraz określenie sposobu pracy układu kogeneracyjnego, symulacja pracy układu kogeneracyjnego na podstawie danych dotyczących rocznego zapotrzebowania zakładu na ciepło oraz energie elektryczną, oszacowanie nakładów inwestycyjnych, analiza możliwości uzyskania mechanizmów wsparcia dla kogeneracji biomasowych, analiza ekonomiczna – planowane przychody (koszty uniknięte) i koszty działalności, wskaźniki efektywności ekonomicznej NPV, IRR, SPBT, DPBT, analiza wrażliwości ekonomicznej inwestycji na zmiany kluczowych czynników (nakłady inwestycje, ceny energii elektrycznej)

Podsumowanie (rekomendacja dla optymalnego wariantu inwestycji).

Rozważane technologie – kotły biomasowe z turbiną ORC, Silniki Gazowe spalające gaz powstały ze zgazowania odpadów drzewnych.