Na poniższych zestawieniach zaprezentowano kilka przykładowych realizacji z ostatnich lat. Nasze usługi nie ograniczają się tylko do wykonania projektów, ale realizujemy również plany i instrukcje rozruchu, szkolenia dla obsługi, instrukcje eksploatacji oraz procedury odbiorowe z operatorami sieci czy też dozorem technicznym. Dzięki kompleksowości usług, optymalizujemy procesy realizacji inwestycji od projektów aż do uruchomienia i przekazania do eksploatacji.

Budowa elektrociepłowni gazowej w Szczecinie w technologii silników gazowych

Pełnienie roli Generalnego Projektanta, Projekty budowlane, wykonawcze oraz nadzór autorski. Instrukcje rozruchu i eksploatacji. Przygotowanie kompletnego modelu 3D. Analizy wytrzymałościowe instalacji technologicznych.

Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek Wytwórczych

Pełnienie roli Generalnego Projektanta, Projekty budowlane, wykonawcze oraz nadzór autorski. Instrukcje rozruchu i eksploatacji. Przygotowanie kompletnego modelu 3D. Analizy wytrzymałościowe instalacji technologicznych.

Pełnienie roli Generalnego Projektanta przy wdrożeniu  innowacyjnej technologii odzysku, magazynowania i ponownego wykorzystania energii termicznej z wybitych mas formierskich w zakładzie z branży hutniczej.

Projekt realizowany w Konsorcjum z Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Zakres prac obejmował szczegółowe analizy zapotrzebowania na media energetyczne, analiza danych produkcyjnych, modelowanie matematyczne  pracy nowej instalacji, analizy porównawcze kilku możliwych technologii odzysku ciepła  w tym analizy MES oraz projekt wybranego optymalnego rozwiązania wraz z nadzorem autorskim. Wspólne przygotowanie z Politechniką Krakowską oraz Inwestorem Stanowiska badawczego do pomiarów i dostosowania modelu obliczeniowego do warunków rzeczywistych.

Projekt Budowlany i uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji budowy elektrociepłowni gazowej w Libiążu

Projekt budowlany, analizy wymaganej wysokości kominów, analizy akustyczne. Inwestycja polega na budowie elektrociepłowni gazowej w technologii kotłów gazowych oraz silnika kogeneracyjnego.  Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, niezbędnych warunków technicznych ora zgód administracyjnych. Wizualizacje nowego obiektu.

Pełnienie roli Generalnego Projektanta dla inwestycji konwersji węglowego kotła typu WR do spalania biomasy.

Pełnienie roli Generalnego Projektanta, Projekty budowlane, wykonawcze oraz nadzór autorski. Biomasa typu drzewnego.

Pełnienie roli Generalnego Projektanta dla inwestycji budowy elektrociepłowni gazowej w EC Zawidawie

Pełnienie roli Generalnego Projektanta, Projekty budowlane, wykonawcze oraz nadzór autorski. Instrukcje rozruchu i eksploatacji.

Przebudowa centralnej ciepłowni parowo-wodnej w zakładzie produkcyjnym z branży produkcji farb z wykorzystaniem odzysków ciepła z procesów technologicznych.

Bilanse energetyczne, analizy techniczno-ekonomiczne wytypowanych wariantów poprawiających efektywność energetyczną, Projekt Podstawowy, Pełnienie roli Generalnego Projektanta, Projekty budowlane, wykonawcze oraz nadzór autorski. Ostateczny wariant zakładał budowę infrastruktury gazowej oraz 14 gazowych kotłowni dostosowanych do potrzeb poszczególnych wydziałów produkcyjnych z wykorzystaniem wytypowanych odzysków ciepła z procesów.

Przebudowa centralnej elektrociepłowni parowo-wodnej pracującej w zakładach rafineryjnych z dostosowaniem układu do wymagań zmienionej produkcji oraz dostosowaniem do możliwości produkcji wodoru.

Bilanse energetyczne, analiza danych pomiarowych, modelowanie matematyczne  pracy istniejącej elektrociepłowni z oceną techniczno-ekonomiczną. Analizy techniczno-ekonomiczne wytypowanych wariantów poprawiających efektywność energetyczną wraz z budową nowej wysokoefektywnej elektrociepłowni. Szczegółowy projekt podstawowy optymalnego wariantu.

Budowa nowej elektrociepłowni dla zakładu produkcyjnego z branży hutniczej

Szczegółowe analizy zapotrzebowania na media energetyczne, analiza danych pomiarowych, modelowanie matematyczne  pracy nowej elektrociepłowni z oceną techniczno-ekonomiczną i przygotowaniem studium wykonalności. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz   wielobranżowy projekt budowlany. Wybrany wariant to turbina gazowa o mocy elektrycznej około 5 MWe z kotłem odzysknicom parowym. Rozważano również zabudowę układu gazowo-parowego z turbiną kondensacyjną.