Studia wykonalności i projektowanie kogeneracji

Oferujemy doradztwo inżynieryjne, biznesowe oraz realizacyjne w obszarze planowania inwestycji w układy kogeneracyjne lub trigeneracyjne.

Dokładne analizy są pomocne w wyznaczaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych związanych z zużyciem energii. Przy zastosowaniu modelowania komputerowego i symulacji pracy układów  możliwe jest jeszcze bardziej precyzyjne określenie wyników planowanej inwestycji.

Oprócz analizy technicznej wariantów inwestycyjnych, w studium znajdują się analizy ekonomiczne  i analizy ekologiczne  wariantu optymalnego i wariantów alternatywnych. Studium zawiera także informację o możliwościach uzyskania środków finansowych potrzebnych do realizacji modernizacji lub budowy.

Przed przystąpieniem do analizowania wariantów ważne jest określenie konkretnych rezultatów, które powinny zostać osiągnięte poprzez realizację przedsięwzięcia np.: ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zwiększenie efektywności energetycznej, zyski ekonomiczne itp.

Studium wykonalności jest najważniejszym elementem inwestycji, pokaże koszty, zyski oraz zwrot kosztów. Dzięki niemu wybierzemy optymalne rozwiązanie, następnie będziemy mogli przejść do projektowania wybranego rozwiązania.

Kompleksowo obsługujemy inwestycje poprzez:

  • Pomiary zużycia mediów i energii
  • Analizy aktualnego i planowanego zapotrzebowania na media i energię
  • Koncepcje, studium wykonalności wraz z symulacjami matematycznymi  pracy urządzeń i instalacji
  • Porównawcze analizy techniczno-ekonomiczno-ekologiczne planowanych inwestycji
  • Wybór optymalnego rozwiązania dla danego zagadnienia
  • Wielobranżowe projekty podstawowe, budowlane i wykonawcze  wybranego rozwiązana
  • Uzyskanie decyzji środowiskowych oraz administracyjnych na rozpoczęcie inwestycji

Nasi pracownicy, od lat zajmują się projektowaniem układów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych dla energetyki.

Odpowiedni dobór instalacji kogeneracyjnej wymaga eksperckiej wiedzy, ponieważ bardzo łatwo jest popełnić błędy już na samym początku projektowania. Inwestycja może nie przynosić oczekiwanych rezultatów finansowych oraz co najgorsze, pracować nieefektywnie lub nie osiągać założonych parametrów technicznych.

Zaufaj ekspertom, którzy od lat zajmują się analizą pracy instalacji energetycznych, a także projektowaniem proponowanych rozwiązań technicznych. Dzięki własnym modelom matematycznym charakteryzujemy się dużą dokładnością obliczeń bilansowych i już na etapie projektowania, wyłapujemy ewentualne błędy techniczne.

Jesteśmy nie tylko audytorami, ale ekspertami i projektantami co stawia nas jako rzetelnych partnerów w obszarze uzyskiwania deklarowanych oszczędności energetycznych  z proponowanych inwestycji.

link do “Modelowanie i symulacja pracy układów energetycznych